top of page

Nowa "10-tka" Drużyny Polowego

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju Raciborza

 

#Analiza  

 

Województwa Śląskie, Opolskie i Dolnośląskie wraz z uprzemysłowioną częścią Moraw (Ostrawa oraz Karwina) to 10 mln ludzi, którzy mieszkają na obszarze mniejszym niż Republika Czeska. Przy aktualnych uwarunkowaniach geopolitycznych i ekonomicznych region ten w ciągu najbliższych  lat stanie się bardziej istotny niż region Mazowsza.

Racibórz leży na skrzyżowaniu dwóch szlaków komunikacyjnych: linia wschód – zachód oraz północ – południe. Oba te szlaki, niezależnie od naszej lokalnej postawy i zaangażowania, zostaną zrealizowane. Warto dodać, że są one w bardzo wysokim stopniu zaawansowania. Przykładowo trwają prace nad przedłużeniem szerokiego toru kolejowego ze Sławkowa w kierunku Odry. Trwają prace nad powrotem zamykanych przed 30 laty linii kolejowych. Budują się drogi szybkiego ruchu i drogi regionalne. W planie jest również budowa Kanału Śląskiego łączącego Wisłę i Odrę. Żeglowność Odry jest planem, który się spełni. Realizacja tych projektów spowoduje że możemy się stać centrum logistycznym i przeładunkowym. To od raciborskich władz będzie zależało czy Racibórz wykorzysta swoją szansę, czy będzie patrzył z boku na działania innych, zadowalając się tym co jest. To od nas - mieszkańców - zależy czy Racibórz będzie traktowany przedmiotowo, czy podmiotowo. Czy Racibórz będzie dzięki tym działaniom zasobny, czy będzie omijany tak jak działo się w to przeszłości. Okres w którym jesteśmy to nie czas na eksperymenty, bajeczne wizje i ideologiczne fantazje. To czas dla prawdziwego gospodarza miasta, który wykorzysta każdą możliwą szansę dla miasta i mieszkańców.

Nie zamierzamy opierać naszej strategii rozwoju miasta wyłącznie na kwestiach geopolitycznych, ale też nie możemy sprowadzać naszego programu tylko do łatania dziur i prostowania krawężników. Będziemy konsekwentnie realizować naszą wizję i szczegółowy program, łącząc je z bieżącymi działaniami. Zawsze najważniejszym celem naszej pracy będzie DOBRO RACIBORZA i RACIBORZAN. 

 

 

1 #Geopolitycznie i lokalnie  

Rozwijający się i bezpieczny Racibórz

• nowy most na kanale Ulgi w ciągu drogi Racibórz – Pszczyna
• przekształcenie suchego zbiornika Racibórz Dolny w zbiornik mokry
• dalsze skuteczne i szybkie działania w kierunku powstania drogi Racibórz-Pszczyna
• kontynuacja dynamicznego rozwoju raciborskiego Klastra Energetycznego – budowa kolejnych
farm fotowoltaicznych zasilających miejskie spółki oraz budowa elektrowni wodnej na zbiorniku
• intensyfikacja prac nad obwodnicami Raciborza
• przebudowa linii kolejowej 151 Kędzierzyn Koźle – Chałupki celem uzyskania prędkości
pociągów 160 km/h
• przebudowa peronów i infrastruktury stacji PKP Racibórz
• przebudowa wszystkich wiaduktów i przejazdów kolejowych w Raciborzu
• nowe przystanki kolejowe PKP Racibórz-Ostróg i Racibórz Fabryczny (przy ul. Łąkowej)
• rewitalizacja linii kolejowej 177 Racibórz – Głubczyce i wznowienie ruchu pasażerskiego
• wdrożenie profesjonalnego programu rewitalizacji miejskich podwórek

2 #Demografia  

Raciborzanie są wspaniali!

• dalsza rozbudowa i modernizacja przedszkoli i żłobków na najwyższym poziomie
• kontynuacja budowy nowych mieszkań komunalnych z dofinansowaniem z programów
rządowych (BGK) wzorem ulicy Łąkowej.
• budowa nowych mieszkań komunalnych przy ul. Słowackiego między Szkołą nr 15 a Akademią
Nauk Stosowanych (około 100 nowych mieszkań)
• budowa nowych mieszkań komunalnych przy ul. Lotniczej (około 100 nowych mieszkań)
• gwarancja dalszego utrzymania racjonalnego i rzeczywistego zarządzania miejscami
w przedszkolach i żłobkach
• bezpłatna opieka przedszkolna przez pierwszy rok pobytu dla każdego dziecka (do 4 roku
życia)
• rozszerzenie Karty Dużej Rodziny – bezpłatna opieka przedszkolna dla trzeciego i następnego
dziecka,
• rozszerzenie Karty Dużej Rodziny – bezpłatna opieka w żłobku od czwartego dziecka w
rodzinie
• wspieranie rozwoju Akademii Nauk Stosowanych jako magnesu przyciągającego nowych
mieszkańców
.

 

 

3 #Komunikacja

Raciborzanie sprawnie i bezpiecznie przemieszczają się po mieście

• gwarancja utrzymania bezpłatnej komunikacji miejskiej
• budowa nowej kładki na Odrze łączącej rynek z zamkiem
• bezpłatny specjalistyczny transport osób niepełnosprawnych na terenie miasta tzw. Miejski
Transport Osób Niepełnosprawnych
• budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Kowalskiej w systemie modułowym na około 240
samochodów
• budowa centrum przesiadkowego przy dworcu PKP z parkingiem wielopoziomowym
• budowa parkingu wielopoziomowego na Ostrogu
• poprawa bezpieczeństwa – intensywne remonty i dalsza rozbudowa chodników oraz ścieżek
rowerowych
• doświetlanie przejść dla pieszych (kontynuacja prowadzonego obecnie szerokiego programu)
• bezpieczna i połączona ze sobą sieć dróg dla rowerów, połączenia rowerowe z dzielnicami oraz
sąsiednimi gminami
• udrożnienie przejazdu samochodami z ul. Mickiewicza pod dworzec - po zakończeniu
przebudowy Dworca PKP

4 #Mieszkańcy   O

Racibórz przyjaznym, bezpiecznym i komfortowym miejscem

• zielony Rynek – powrót drzew i zieleni na raciborski rynek wraz z remontem infrastruktury
• rozbudowa H2Ostróg o strefę zewnętrzną, wzbogacenie aquaparku o atrakcyjną strefę dla
dzieci
• budowa wspaniałego Rodzinnego Ogrodu Rekreacji przy ul. Jana Pawła II
• stworzenie unikalnej na skalę Polski przestrzeni w Parku Roth (wykorzystanie potencjału wody)
• utworzenie sprawnie działającego Zakładu Aktywności Zawodowej
• wykorzystanie terenów żwirowni pod działalność rekreacyjną służącą mieszkańcom
• pełne wsparcie dla organizacji seniorskich
• szkolenia oraz pomoc dla seniorów z obsługi nowoczesnych technologii i trendów
• realne wyjście naprzeciw potrzebom komunikacyjnym osób niepełnosprawnych
• budowa windy w Ośrodku Pomocy Społecznej
• atrakcyjne i nowoczesne Centrum Nauki w budynku byłego gimnazjum G5
• dalszy rozwój systemu monitoringu wizyjnego w porozumieniu z policją
• dalsza realizacja programu rozwoju infrastruktury sportowej w szkołach oraz na terenach
rekreacyjnych; promowanie aktywności fizycznej dla młodzieży i seniorów; budowa boiska do
piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Srebrnej
• szpital – ścisła współpraca władz miasta z samorządem powiatowym w celu zwiększenia
jakości i dostępności usług
• wsparcie dla świetlic osiedlowych, jako miejsc integrujących społeczność lokalną
• uruchomienie aplikacji „Racibórz w telefonie” obejmującej wszystkie obszary życia w mieście
(informacja kulturalna, rozkład jazdy, kalendarz wywozu śmieci, zgłaszanie usterek, karta
mieszkańca)
• utrzymanie bonifikaty dla wykupu mieszkań z zasobów MZB przez mieszkańców

 

 

5 #Biznes  

Partnerskie i poważne podejście do przedsiębiorców

 

• stworzenie i uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej
• utworzenie nowej wielkiej strefy inwestycji dla innowacyjnego przemysłu – ul. Sosnowiecka (za
Rafako, obok wałów zbiornika „Racibórz Dolny”) – we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą
Ekonomiczną
• podjęcie działań systemowych pozwalających na ograniczenie wydatków bieżących miasta, a
przez to zatrzymanie wzrostu wysokości podatku od nieruchomości dla mieszkańców
• profesjonalna promocja miasta wśród inwestorów i aktywne ich poszukiwanie
• utworzenie URBAN LAB-u na dworcu PKP (miejsce spotkania samorządu z biznesem, nauką i
aktywnością obywatelską, przestrzeń działania inkubatora przedsiębiorczości, miejsce do coworkingu)
• dalsze ożywienie małego handlu w mieście poprzez organizację wydarzeń takich jak jarmarki
świąteczne, jarmarki staroci, bazarki rzeczy używanych; rozszerzenie oferty o giełdy kwiatów i
warzyw
• dalsza ścisła współpraca z organizacjami biznesowymi w Raciborzu

 

 

6 #Centrum   

Rynek i okolica - wizytówką miasta, która ciągle tętni życiem

• utworzenie Parku Kulturowego „Serce Starego Raciborza” – narzędzia, które pozwoli lepiej
zadbać o estetykę i historyczny charakter raciborskiej starówki oraz wzmocni dbałość o jej
zabytki
• wypracowanie nowej formuły zarządzania i gospodarowania podwórkami w centrum miasta (we
współpracy z Miejskim Zarządem Budynków, mieszkańcami i zarządcami wspólnot)
• wzbogacenie przestrzeni śródmieścia o obiekty sztuki (rzeźby, murale, instalacje artystyczne,
ściąganie kolejnych wystaw czasowych)
• dalsze ożywianie śródmieścia poprzez jarmarki świąteczne i jarmarki staroci, bazarki a także
nietypowe, kameralne wydarzenia kulturalne, sportowe i społeczne
• zazielenienie rynku, wzbogacenie go o zdrój wodny
• wynajem miejskich lokali w centrum – priorytet dla usług gastronomicznych i turystycznych
• wypracowanie (z udziałem mieszkańców, architektów i urbanistów) koncepcji nowego
zagospodarowania Placu Długosza
• rewitalizacja tzw. „Parku Moniuszki” przy ul. Drzymały/Nowej
• lepsze wyeksponowanie murów średniowiecznych (ulice: Basztowa, Podwale, Gimnazjalna)

7 #Profesjonalny Racibórz  

Racibórz profesjonalnym miejscem do załatwienia spraw

• zwiększenie partycypacji społecznej mieszkańców poprzez dalszy wzrost środków na Inicjatywę
Lokalną, Budżet Obywatelski oraz Zieloną Inicjatywę Lokalną
• Samorząd wśród mieszkańców – cykliczne dyżury prezydenta i radnych w Urban Labie
• Zintegrowana Karta Mieszkańca i aplikacja miejska „Racibórz”
• wspieranie i pomoc dla inicjatyw formalnych i nieformalnych grup społecznych (dostęp do
przestrzeni w Urban Labie, doradztwo pracowników Wydziału Rozwoju i liderów działań
społecznych z NGO-sów i biznesu)
• rozwój usług cyfrowych inteligentnego miasta – smart city

8 #Tańszy Racibórz  

Optymalizacja kosztów

• gwarancja utrzymania bezpłatnej komunikacji miejskiej
• utrzymanie najniższych możliwych opłat za wodę oraz ścieki
• utrzymanie najniższych możliwych opłat za śmieci
• kontynuacja polityki utrzymywania wszystkich możliwych działań komunalnych w rękach miasta,
tak by miasto miało realny wpływ na poziom usług i cen oraz decydowało o przeznaczeniu
zysków spółek miejskich na cele służące mieszkańcom. Sprzeciw wobec wyprowadzania usług
komunalnych do sektora prywatnego i prywatyzacji zysków, które powinny służyć miastu! 

 

9 #Ekologia   

Raciborzanie oddychają czystym powietrzem

 

• przywrócenie drzew na rynku, dających tlen i cień mieszkańcom
• obsadzanie miejskich traktów pieszych i rowerowych drzewami, by latem można było poruszać
się po mieście w cieniu
• sadzenie minimum 300 nowych drzew rocznie
• dalsze odbrukowywanie miasta, zamiast betonu - trawa, kwiaty, krzewy i drzewa
• Plac Ofki – zielonym placem miejskim, a nie parkingiem (po wybudowaniu parkingu
wielopoziomowego na ul. Kowalskiej)
• maksymalne wykorzystanie pieniędzy z programów nowej perspektywy finansowej na cele
zielonej transformacji, zachowania bioróżnorodności i inwestycje ekologiczne
• dalsza bezkompromisowa postawa wobec prywatnej firmy generującej odory
• dalsze pozyskiwanie każdych możliwych środków i budowa źródeł odnawialnej energii
elektrycznej w obiektach miejskich
• Wsparcie finansowe (ze środków zewnętrznych) dla mieszkańców na budowę źródeł
odnawialnej energii elektrycznej
• kontynuacja programów wspierania walki z niską emisją (likwidacja kopciuchów, wspieranie
termomodernizacji, instalacja fotowoltaiki i pomp ciepła etc.)

10 #Turystyka i kultura 

Racibórz atrakcyjny turystycznie i kulturowo

 

• Promocja Raciborza jako turystycznej stolicy Krainy Górnej Odry
• punkt widokowy na wieży kościoła farnego
• intensywne promowanie naszego Arboretum Bramy Morawskiej jako atrakcji dla mieszkańców i
turystów, remont generalny mini zoo
• kontynuacja wsparcia i promocji Raciborskiego Grodu Średniowiecznego jako atrakcji dla
mieszkańców i turystów
• budowa wieży widokowej na wzgórzu „Lipki” w Brzeziu
• promocja „Raciborskiego Szlaku Turystycznego” (aplikacja przewodnicka, oznaczenie szlaku w
terenie) i szlaku rowerowego im. Arcybiskupa Józefa Gawliny (Brzezie – Rynek – gmina
Rudnik)
• instalacja historycznej „budki nietelefonicznej”, w której turysta i mieszkaniec może
porozmawiać z dawnymi mieszkańcami miasta i okolicy (Mieszko Laskonogi, Ofka Piastówna,
mistrz Kaufman, bracia Sobtzikowie, Josef von Eichendorf, Hugo Kristoph „Krzysztofek” etc.)
• dalsze szkolenia przewodników miejskich (współpraca z PTTK i Visit Racibórz)
• Utworzenie edukacyjnej ścieżki historycznej śladem średniowiecznych murów miejskich,
otwarcie baszty
• Kompleksowe remonty infrastruktury jednostek kulturalnych (budynek Muzeum na ul. Chopina,
Dom Kultury Strzecha) - wraz z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych
• Wzbogacenie Muzeum o atrakcyjne, multimedialne, nowoczesne wystawy (Historia Raciborza,
Egipska, Etnograficzna)
• Akcja „Racibórz Miastem Festiwali” – osobny fundusz na wsparcie imprez o skali ogólnopolskiej
i międzynarodowej, które przyciągają do Raciborza turystów, wzmacnianie marek imprez
festiwalowych już istniejących
• nowe estetyczne tabliczki informacyjne na raciborskich zabytkach
• Wspieranie imprez kulturalnych przypominających o śląskich korzeniach Raciborza
• Promocja wszelkich imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych odbywających się na
rzece Odrze (budowa marki Raciborza nad Odrą)

Slayd.jpg
Slayd.jpg
bottom of page