top of page
2 Katarzyna Dutkiewicz.jpg

Katarzyna Dutkiewicz

- Raciborzanka, żona i matka
- Magister socjologii Uniwersytetu Śląskiego specjalność: komunikacja społeczna
- Współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka TĘCZA
- Przewodnicząca Rady Osiedla SM ORŁOWIEC ADM Racibórz
- Radna Rady Miasta Racibórz 2006-2010 oraz Radna Rady Powiatu Raciborskiego
   2014-2019
- Poseł na Sejm RP VIII kadencji
- Członek partii Prawo i Sprawiedliwość
- Koordynator oraz zarządzająca w organizacjach działających w otoczeniu społecznym 

   zakładów pracy w regionie

Start w wyborach samorządowych traktuję jako konsekwencję mojej dotychczasowej pracy na rzecz społeczności
lokalnej. Wielokrotnie powierzone mi zaufanie, owocujące m.in. pełnionymi funkcjami samorządowymi, pozwoliło
mi zgromadzić doświadczenia i wiedzę, które jestem gotowa wykorzystać w dalszych działaniach na rzecz
Raciborza i mieszkańców naszego miasta. Bliskie są mi sprawy z zakresu pomocy społecznej oraz działania w
ramach organizacji pozarządowych, inicjatywy służące poprawie warunków życia i pracy mieszkańców, wsparcie
środowisk marginalizowanych, kwestie bezpieczeństwa raciborzan w przestrzeni miejskiej, a także estetyka i
atrakcyjność miejsc służących rekreacji i wypoczynkowi.


W Radzie Miasta chciałabym wspierać działania na rzecz:


- tworzenia miejsc pracy oraz aktywności społecznej we współpracy z raciborskimi organizacjami
   pozarządowymi
- budowy nowych i poprawy stanu istniejących zasobów mieszkaniowych Raciborza
- zwiększenia liczby miejsc parkingowych (parkingi wielopoziomowe) przy jednoczesnym konsekwentnym
   wyprowadzaniu ruchu samochodowego ze ścisłego centrum miasta
- sukcesywnej poprawy jakości zieleni w centrum miasta, inwestycji w miejsca rekreacji

   i wypoczynku plenerowego
- dalszej rozbudowy sieci ścieżek rowerowych
- Dla dobra mieszkańców Raciborza deklaruję dalszą wytężoną pracę.


Proszę o Państwa głos.

bottom of page